Thông tin tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020
Chi tiết
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt năm 2020
Chi tiết
Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ
Chi tiết
Giải trình ý kiến ngoại trừ
Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt xin công bố BCTC năm 2016 đã được kiểm toán
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English