Công ty Viwaseen – Huế đủ điều kiện là công ty đại chúng


Ngày 31/12/2009, UBCKNN đã có văn bản số 3037/UBCK-QLPH gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen – Huế về việc đăng ký công ty đại chúng
Theo đó, căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hợp lệ của Viwaseen – Huế, UBCKNN đã công bố các thông tin có liên quan đến Viwaseen – Huế theo quy định của Luật chứng khoán trên các phương tiện thông tin của UBCKNN. Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, Viwaseen – Huế phải chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định của Điều 101 Luật chứng khoán và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
 Bài: Tổ niêm yết cổ phiếu
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English