Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Chi tiết
Căn cứ Thông báo số 1215/TB-SGDHN ngày 22/11/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung, như sau:
Chi tiết
Ngày 14/11/2016, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã nhận được quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành riêng lẻ
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English