Ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung


Căn cứ Thông báo số 1215/TB-SGDHN ngày 22/11/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung, như sau:

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

+ Mã chứng khoán: VHH

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

+ Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 1.500.000 cổ phiếu

+ Giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

+ Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 7.500.000 cổ phiếu

+ Tổng giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)

+ Ngày giao dịch chính thức: 28/11/2016

Toàn bộ số cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 02/3/2017 


 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English